torsdag 23. januar 2020

Har du vært utsatt for vranglære?

Har du vært utsatt for vranglære? 


Forhistorie til de 10 punktene nedenfor. 

Hvis du har vært utsatt for vranglære og kanskje ikke vet inn og ut av hva som er av Herren og ikke, hva som er den sunne lære og hva som er vranglære og forvirringen har satt seg.. så er dette skrevet til deg. 

Jeg er ingen teolog, selv om jeg har en bachelorgrad i praktisk teologi. Jeg er ingen sjelesørger, selv om jeg har tatt sjelesorgkurs. Jeg er ingen lærer, selv om jeg har studert Guds ord en del. Men som et medmenneske ønsker jeg å "gi videre det jeg har fått" - altså det jeg har litt erfaring av selv, og det jeg har lært opp gjennom mine år som Jesu disippel. 

Dette jeg har skrevet nedenfor oppstod etter at jeg møtte en bekymret mor i går kveld, der dattera har sunket ned i et fortvilet mørke etter å ha oppsøkt ulike menigheter og nå ikke forstår verken inn eller ut av hva som er sunn lære og ikke. Da jeg tenkte på det før jeg sovnet så jeg disse punktene for meg, og tenkte jeg ville skrive de ned. Kanskje de vil være til hjelp for noen en eller annen gang. 

Jeg foreslår dette som en rekkefølge for deg som nå er desillusjonert og/ eller forvirret. 


 1. Frelsesspørsmålet.
  For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. (Rom 10,9f)

  Tror du på Gud? Tror du at Jesus er Guds Sønn? Har du tatt imot Jesus som din Frelser og Herre?
  Hvis du tror, gå videre. Hvis du er usikker, eller du ikke tror, så er dette noe du må ta tak i før du går videre. Les dette:

  https://www.gotquestions.org/Norsk/personlig-frelser.html


 1. Tilgivelse.
  Vi glemmer det som ligger bak og strekker oss ut etter det som er foran. (Fil 3, 13)

  a) Tilgivelse. Tilgi og be om tilgivelse.
  b) Sette en strek over det som har vært. ”Tilgitt”-skilt på døra inn til det gamle livet.

 2. Guds Ord.
  I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. (Joh 1, 1-5)

  Tror du at Bibelen er Guds Ord? At Ordet er Jesus? Guds Ord / Jesus er grunnvollen, og uten Ham kan vi ikke bygge rett.

  a) Tilgivelse; be om tilgivelse hvis du ikke har trodd Guds Ord
  b) Be om kjærlighet til Sannheten, den usmittede lære

  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 8 Da skal den lovløse (antikrist) åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. (2.tess 2,7-12)

  Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. (2.Pet 2,1) 


c) Omvend deg fra å høre på det som klør deg i øret. Bli innstilt på at å høre Sannheten kan være ubehagelig, noen ganger vondt, men den bærer den gode frukten og vil alltid være det beste.

Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. 4 De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. (2.tim 4, 2 – 4)

d) Bestem deg for å tro på Guds Ord fra nå av, ikke dine egne erfaringer, tanker og følelser. Gå på Guds Ord til tross for hva du føler.

Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? (Salme 11,3)

Grunnvollen, Guds Ord er det som gir et stødig byggverk. Når denne nedbrytes i vranglære og usunn og falsk lære – så faller den rettferdige også. Så det er helt avgjørende å bygge livet sitt på Jesus, på Guds Ord – og ikke la noen villede og bedra deg til å tro at man må selv være grunnvollen; den som bestemmer hva i Guds Ord som er av Gud eller ikke. Gud er GUD! Han har stått bak Sitt Ord og beskyttet det. Det er menneskene! – alltid menneskene! – som ikke ser det hele bildet hvis man treffer på underlige ting i Guds Ord som virker motstridende ifht. vitenskap eller annet.

9 For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. 10 Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. 11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 12 Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, 13 da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. 14 Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. 15 Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. 18 La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis! 19 For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list. 20 Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme. (1.kor 3,9-20)

12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Hebr 4,12)

29 Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg? 30 Se, derfor kommer jeg over de profetene som stjeler mine ord fra hverandre, sier Herren. (Jer 23,29)

 1. Start på nullpunkt med Herren og Hans Ord. Nå skal du bli kjent med Herren, gjennom Guds Ord og gjennom bønn, lovprisning og takk. Be om å få evne til å skjelne mellom det som er av Gud og ikke av Gud.

  a) Sette av tid hver dag til Herren, til å lese i Bibelen, og ikke noe annet kristent lesestoff!

  Kvalitet over kvantitet; bedre å lese et lite stykke i bibelen og virkelig gå i dybden av hva det står og hva det menes, enn å lese mye og langt. Be Herren om å åpenbare Ordet for deg, og igjen; ha kjærlighet til sannheten, og be om at du ikke blir bedratt.

  Hvis du ikke har satt av tid med Herren tidligere, så begynn i det små og øk tiden ettersom det føles greit for deg. Men jo mer tid du bruker med Herren i Guds Ord og i bønn, jo raskere blir du kjent med Han.

  b) Sett av tid til å be, og være i stillhet sammen med Herren.

  c) Les eller syng de gamle salmene i salmeboka, eller i Salmenes bok i Bibelen. (Ikke lytt til moderne lovsanger; de er ofte veldig overfladiske, selvsentrerte og noen ganger villedende.)


 2. Gå til Livets Brød, ikke oppsøk brødsmuler.
  Ikke oppsøk internett for verken youtube eller podcasts, eller annet, hvis det ikke er av virkelige sunne lærere du har fått anbefalt av ordentlige sunne kristne du vet du kan stole på. I denne perioden anbefaler jeg deg å BARE lese Guds Ord. (aller helst NB Norsk Bibel 88/07 utgaven. På engelsk anbefaler jeg NIV eller ev. NLT for et enklere språk, men ikke The Message, som IKKE er en bibeloversettelse! )  

  Mange som har vært utsatt for vranglære (falsk eller usunn lære, ev. sekterisk) får trøst i å høre andres historier om hvordan de opplevde det og hva de har lært av det, samt undervisning som hva som var galt i læren, osv.. Jeg anbefaler å IKKE høre / se på dette, for det er KUN Guds ord som vil lære deg å skjelne, ikke hva andre har lært. Gå til kilden, til Livets Brød, ikke til brødsmulene som faller fra bordet. Når du har oppøvd evnen til å skjelne ved å bli kjent med Gud og Hans Ord, kan det heller være tid for slikt, om man kjenner at dette er riktig for en.

  Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. (2.Tim 3, 14-17)

 3. Skjelne og forstå hva som er av Herren
  Når det gjelder å skjelne; jeg tror at når man blir kjent med Herren i Hans Ord og gjennom fellesskap med Ham, så vil man etter hvert kunne evne å skjelne mellom hva som kommer fra Herren og ikke. Det finnes også en nådegave som kalles å prøve ånder, det er ikke den jeg sikter til her. Jeg tror at enhver troende kan bli i stand til å forstå om det er fra Herren eller ikke når man blir kjent med Herren,

  Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje! (Ef 5,17)

  Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. (Rom 12,2)

 4. Holde prøve det som blir sagt/skrevet
  Når man hører andre tale, eller leser det andre har skrevet; skal man gjøre det som de i Tessalonika gjorde;

  Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. (Apg. 17,11) 


Og da hjelper det om man har fått Ordet på innsiden, at man har lest en del og har blitt kjent med hvem Gud er.

Tips. I dag er det særlig en ting jeg har lagt merke til med vanlig forkynnelse (altså ikke typisk vranglære man kan oppdage lett) som avgjør hvorvidt det er av Herrens Ånd eller ikke, og det er hva slags fokus det er i forkynnelsen; handler det om oss, eller handler det om Jesus? Bruker forkynneren ord som ”jeg, oss, vi, dere” mye?- og blir vi sittende igjen med en følelse av at vi skal være, gjøre og bli..? Da er det ikke et bibelsk fokus, for vi skal avta, Han skal vokse (joh 3,30). Dette kan vi prøve all forkynnelse på. Vokser vi? Eller vokser Jesus?

Og når man leser noe andre har skrevet – og de bruker bibelvers, slik jeg har gjort her – så anbefaler jeg deg å alltid gå og lese konteksten til bibelversene, for mange bruker bibelversene ut av kontekster i dag og da blir det mye vranglære! Så gjør det med det du har lest her også! Gå og les bibelversene i sin sammenheng og prøv det som står skrevet, både her og alt annet du leser. Stemmer det overens med sammenhengen forfatteren/forkynneren brukte det i? Jo mer du praktiserer dette, jo bedre blir du, og jo lettere blir det for deg å forstå hva som er av Herren og ikke.

 1. Rett fokus.
  Som jeg har vært inne på; dagens samfunn har et veldig selvsentrert fokus. Humanisme. Egoet. Selvet. Dette har smittet over på menigheten, og vi har ord som selvbilde, selvfølelse og selvtillit som ubemerket har glidd inn i våre menigheter, og vi har ikke satt spørsmålstegn ved denne bevegelsen overhodet.. (Ja, det er faktisk en bevegelse, research det gjerne.) Men hva sier Ordet?

  Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. (Luk 9,23-24)

  Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. (Luk 14,27)

  Han skal vokse, jeg skal avta. (Joh 3,30)

  Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige … (2.tim 3,1f)

 1. Menighet
  Så til slutt noen ord om menighet. I dag er det dessverre veldig få menigheter her i Norge som er sunne og uforfalsket. Vi lever i en tid med mange forførelser.

  Hvis du er usikker på om det finnes noen sunne, bibelske menigheter der du bor, kan et husfellesskap (cellegruppe, livsgruppe, husgruppe, mange navn på det) være et godt sted å starte.. Men om det skulle være vanskelig å få til der du bor - OG, dette er veldig viktig! – hvis du er sikker på at din tro på Herren er klippefast og du har disiplin nok til det, bruk heller da tiden til å være alene med Herren i Ordet og i bønn, frem til du føler du har fått litt kjennskap til Herren, Hans vilje og hva som er den sanne og rette lære. Punkt 6, 7 og 8 vil så hjelpe deg når du vil finne en sunn og bibelsk menighet.

  Jeg kan anbefale misjonssambandet (NLM) som er den mest bibelske menigheten jeg kjenner til, som fortsatt har et Kristussentrert fokus og som forkynner Guds Ord. Der er det ikke show og underholdning som står i høysetet, ei heller hipp og kul tale, eller den høyeste, kuleste lovsangsmusikken. Det er ikke dit du går hvis du vil underholdes. Det er dit du går hvis du lengter etter Jesus, etter Ordets uforfalskede lære, etter Sannheten.

  Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet - det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! (Gal 1,6-9)

  Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill!  For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.  Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.  For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.  Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.  Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.  Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.  Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.  Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! (Matt 24,4-13)

  Andre bibelvers å lese:
Gal 2,4-5
Gal 3, 1-5

 1. De siste tider Vi lever i den tid vi hører om i Bibelen:

  Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.(2.tim 3,1-7)

  Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! 5For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. 6Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. 8Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. 9Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. 12Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! (Matt 24,4-13)

  Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! 24For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. (Matt 24,24)

  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 8Da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 9Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.  (2.tess 2,7-12)
  Så vit at det er mange forfølelser i den siste tiden. Folk skal lytte til det som ”klør dem i ørene” (2.tim 4,3) og kjærligheten skal bli kald hos mange. (Matt 24,12) ”Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?” (Luk 18, 8b) Våk derfor, sier Matteus (25,13), og flere steder rådes vi til å være våkne og edrue. Flere bibelvers om vranglære (og det finnes flere)

Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg å bli i Efesus, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med fremmed lære, og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ættetavler. Slikt fører heller til unyttig strid enn til å tjene Guds frelseshushold i troen. Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. Fra dette har noen fart vill og vendt seg bort til tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier, eller de spørsmålene de uttaler seg så selvsikkert om. Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis.  En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fader-mordere og modermordere, drapsmenn,  horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære - etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd. (1.Tim 1,3- 11)

Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. For det finnes mange gjenstridige, særlig blant dem av omskjærelsen, som farer med tomt snakk og fører folk vill. Dem bør en stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele familier, ved å lære det de ikke bør, for ussel vinnings skyld.
(Tit 1,9-11)

Dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til gudsfrykt, da er han oppblåst og forstår ingenting. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, og ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! (1.Tim 6,3-6)


Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus!  (2.Pet 3,15-18)

onsdag 22. januar 2020

En liten studie av Rom 1, 16-32

Rom 1, 16-32

1) Guds evangelium kom først til jødene, så til greker. Gjennom tro. 

2) I evangeliet blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. 

3) Guds vrede blir åpenbart fra Himmelen – over:

- all ugudelighet
- all urettferdighet
- over de som holder sannheten nede i urettferdigheten

4) For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. 


Gud har altså åpenbart: 
A) Guds rettferdighet
b) Guds vrede
c) Gud 

Guds rettferdighet; Kristi evangelium, at det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøder og greker, og at kun den som tror vil bli rettferdiggjort. 

Guds vrede; Gud er vred på all ugudelighet (alt som ikke er av Ham?) 

”det å være ugudelig; ugudelig, syndig sinnelag eller vesen”

”ugudelig; som ikke tror på Gud, som bryter med Guds lover og natur”

Og Gud er vred på all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet. 

Gud; For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. Hans usynlige egenskaper; Hans evige kraft og Hans guddommelighet, som kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort. 

5) Menneskene; 
- uten unnskyldning
- Selv om de kjente Gud, æret de ikke Ham som Gud
- De takket ikke
- de ble tomme i sine tanker
- deres dåraktige hjerte ble formørket
- de gjorde krav på å være vise, men ble bare dåraktige. 

6) Byttehandelen: 
- byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske (gjorde seg selv til guder og til fundamentet)
- byttet bort Guds sannhet med løgnen 
- tilba og tjente skapningen i stedet for Skaperen
- de byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen
- de fant ikke noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse


7) Gud overga dem: 
- Da de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med mennesket, overga Gud dem derfor i deres hjerters lyster til urenhet, slik at de vanærer sine kropper seg i mellom. 
- da de byttet sannheten med løgnen overga Gud dem derfor til vanærende lidenskaper
- da de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overga Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg. 

Gud overga dem til: 
- deres hjerters lyster  (lyst) 
- til vanærende lidenskaper (lidenskap) 
- et uverdig sinn (sinn) 

8) Beskrivelse av ugudelige: 
- fulle av all slags urettferdighet
- fulle av seksuell umoral
- fulle av usselhet
- fulle av grådighet
- fulle av ondskap
- fulle av misunnelse
- fulle av mord
- fulle av strid
- fulle av svik
- fulle av falskhet
- slike som setter ut rykter
- baktalere
- gudshatere 
- voldsmenn
- stolte
- skrythalser
- de finner på all slags ondt
- de er ulydige mot foreldre
- uforstandige
- upålitelige
- uten naturlig kjærlighet
- de vil ikke tilgi
- de er ubarmhjertige

9) De kjenner Guds rettferdige dom, og vet at de fortjener døden. Men ikke bare gjør de det selv, men den gir også sin støtte til andre som gjør det. 


*** 
Taleren på Misjonssalen i Mandal i kveld, Andreas Årikstad, tok dette frem og så det opp mot utviklingen i samfunnet og i menighetene i Norge. 

Det er en utvikling i rom 1, mener han. Når vi ikke lengre er villig til å tro på Gud, Hans rettferdighet og Hans vrede, det som Bibelen lærer oss om; altså tro og stå på fundamentet Jesus Kristus og Guds ord – så rakner vår grunnvoll. 

Som det står i salme 11,3 ”Hvis grunnvollene blir revet ned, hva kan da den rettferdige gjøre?”

Når vi velger bort grunnvollen, Guds Ord, slutter vi å være Gud, vi slutter å takke Ham. Vi blir tomme i våre tanker og hjertene våre blir dåraktige og formørket. Vi gjør krav på å være vise, men blir bare dårer. Da bytter vi bort den uforgjengelige Gud med forgjengelighet, vi bytter ut sannheten med løgnen og vi tilber skapningen i stedet for skaperen, og finner ikke lenger noen verdi i å holde oss til Gud i vår erkjennelse. Da overgir Gud oss til våre hjerters lyster, våre vanærende lidenskaper og til vårt uverdige sinn. Og så baller syndene på seg i overflod. 

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...